STATUTEN

 

 STATUTEN VZW DUO 

De ondergetekende oprichters:

 1. Dierickx Johan, wonende te 9230 Wetteren

 2. Van Gasse Jo, wonende te 9260 Schellebelle

 3. Schockaert Antoine, wonende te 9260 Wichelen

 4. Cromphout Mark, wonende te 9230 Wetteren

 5. Claus Karel, wonende te 9230 Wetteren

 6. Van Eetvelde Joachim, wonende te 9260 Wichelen

 7. Vandorpe Wouter, wonende te 9230 Wetteren

 

zijn aanwezig op de vergadering van de vzw in oprichting DUO op 08/07/2019 en verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk (afgekort vzw) op te richten, met zetel in het Vlaams gewest op het adres Paepestraat 139 te 9260 Wichelen en aanvaarden daartoe onderstaande statuten: 

Artikel 1: Benaming

De vereniging draagt als naam “DUO”. 

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams gewest.

Artikel 3: Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan ten alle tijde ontbonden worden. 

Artikel 4: Voorwerp

De vereniging heeft tot belangeloos voorwerp : Investeren in projecten met een positieve klimaatimpact, hernieuwbare energieproductie, het realiseren van energiebesparing of het leveren van energiediensten en hiervoor de nodige financiële middelen aantrekken.

 

De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit voorwerp kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook handelsdaden stellen waarvan de opbrengst besteed wordt aan het voorwerp waarvoor ze is opgericht. De vereniging mag roerende en onroerende goederen bezitten, zowel in eigendom, via huur, leasing, als in vruchtgebruik en alle waarden en sommen in ontvangst nemen, beheren en toekennen. 

Artikel 5: Leden

De vereniging kan zowel effectieve leden tellen als aangesloten leden. De vereniging telt minstens 2 leden. De effectieve leden zijn de ondergetekende oprichters. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. De wettelijke bepalingen zijn enkel op de effectieve leden van toepassing. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. Eventuele aangesloten leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden vermeld in een afzonderlijk huishoudelijk reglement. 

Artikel 6: Toetreding leden

Elk natuurlijk persoon kan zich kandidaat stellen als lid. Een kandidaat lid moet schriftelijk een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist autonoom over de aanvaarding van het kandidaat lid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Met de term lid in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar effectieve leden. 

Elk lid wordt geacht: 

+zich akkoord te verklaren met de statuten 

+zich akkoord te verklaren met het reglement van inwendige orde 

+zich er toe te verbinden de statuten en het reglement van inwendige orde te respecteren en na te leven en geen daden te stellen die strijdig zijn met het doel van de vereniging of de vereniging schade toe te brengen. 

Artikel 7: Lidmaatschapsbijdrage 

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt maximaal 250 EUR per persoon. Dit wordt gelijkgesteld aan 1 aandeel wanneer een coöperatieve vennootschap opgericht zal worden. 

Artikel 8 : Ontslag lid

Elk effectief lid kan uit de vzw ontslag nemen door dat ontslag schriftelijk bekend te maken aan het bestuursorgaan 3 maand voor de uittredingsdatum. 

Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijna onmiddellijk en automatisch: 

+wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn in de vzw 

+wanneer het effectief lid de verschuldigde bedragen niet betaalt binnen de maand nadat hem een herinnering per aangetekend schrijven is gestuurd. 

Artikel 9 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbreng vorderen. 

Artikel 10 

Het aantal aangesloten leden is onbeperkt. Zij hebben geen enkel recht of zeggenschap op de algemene vergadering. Bij de oprichting van de vzw hoeft een aangesloten lid geen lidmaatschap te betalen. Dit lidmaatschap wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd en in het huishoudelijk reglement vastgelegd en gemotiveerd. 

BESTUURSORGAAN 

Artikel 11 

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn en die effectief lid zijn van de vereniging.

Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Artikel 12 

De bestuurders worden benoemd voor een onbepaalde termijn.

Artikel 13 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van leden met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

Artikel 14: Ambtsbeëindiging van de bestuurders 

Het mandaat van de bestuurders eindigt door gedwongen of vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval wettelijke onbekwaamheid. De ambtsbeëindiging wordt door de algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet uitdrukkelijk vermeld worden op de algemene agenda van de algemene vergadering. De gedwongen beëindiging moet grondig gemotiveerd worden. Tegen deze gedwongen beëindiging is geen beroep mogelijk.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekend maken aan het bestuursorgaan. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn/haar mandaat kan het bestuursorgaan een bestuurder coöpteren. De eerstvolgende vergadering moet het mandaat van deze gecoöpteerde bestuurder wel nog bevestigen. 

Artikel 15: Bevoegdheden van de bestuurders

Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. 

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. 

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen als alle bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw het vereisen, kunnen besluiten van bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk akkoord genomen worden. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is van de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging per telefoon of per mail plaatsvond en dat de medebestuurders hun akkoord in tekst via mail of brief bevestigden. 

Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden, taken en handelingen op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een ander lid van het bestuursorgaan. De taken gedragen door het bestuursorgaan worden op vrijwillige basis verdeeld, waargenomen en uitgevoerd. Ieder bestuurder is gemachtigd afzonderlijk geldig te tekenen voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, of voor het aftekenen van facturen en bestellingen conform de afspraken genoteerd in het huishoudelijk reglement. Bestuurders die namens de vereniging optreden moeten ten opzichte van derden niet doen blijken van enige machtiging of besluit. 

Het bestuursorgaan stelt een huishoudelijk reglement op dat jaarlijks nagekeken, gecorrigeerd en getekend wordt. 

De vereniging wordt in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van alle leden van het bestuursorgaan. De leden van het bestuursorgaan kunnen via volmacht deze aanwezigheid overdragen aan één lid van het bestuursorgaan. 

Artikel 16: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur overdragen aan één of meerdere leden. 

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 

De benoeming gebeurt door het bestuursorgaan bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die hieromtrent geldig beslist wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Het bestuursorgaan bepaalt de machten van het dagelijks bestuur en het bestuursorgaan kan ten alle tijde de machtigingen intrekken of vervangen. De werking van het dagelijks bestuur wordt geregeld door het reglement van inwendige orde. 

Artikel 17: Vergaderen 

Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de vzw dit vereist.

Dit gebeurt in onderling overleg. De oproeping gebeurt per mail en dit minstens 7 dagen voor het tijdstip van samenkomst van de raad van bestuur. 

Artikel 18: Verslag van het bestuursorgaan 

Er wordt een verlag gemaakt van de beslissingen van het bestuursorgaan dat online en op papier bewaard wordt. Elk effectief lid heeft recht op inzage. 

 

Artikel 19: Algemene vergadering 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

+het wijzigen van de statuten

+de benoeming en afzetting van de bestuurders 

+de kwijting aan de bestuurders alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders 

+de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting 

+de ontbinding van de vzw 

+de uitsluiting van een effectief lid 

+de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 

+een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden 

+alle gevallen waarin de wet of deze statuten dat vereisen. 

Artikel 20 

De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen door het bestuursorgaan en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. 

Bijzondere bijeenkomsten in de algemene vergadering kunnen worden samengeroepen op verzoek van minstens 1/5 van de leden en dit per mail aan de leden van het bestuur waarin de speciale agendapunten vermeld worden. De leden, de bestuurders en eventuele commissarissen worden opgeroepen per mail minstens 15 dagen voor de vergadering. 

Artikel 21 

De uitnodiging bevat de dag, de plaats en uur van de vergadering en de agendapunten. De agenda wordt samengesteld door het bestuursorgaan. Elk punt dat door minstens 1/20 van de leden wordt aangebracht, moet op de agenda worden geplaatst en dit minstens 10 dagen voor de Algemene Vergadering. 

Artikel 22 

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen bij aanwezigheid van het bestuursorgaan. De goedkeuring gebeurt door 2/3 van de stemmen van de effectieve leden. 

Artikel 23 

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat getekend wordt door het Bestuursorgaan en dat online of op papier bewaard wordt door de leden van het Bestuursorgaan. Elk lid heeft recht op inzage van dit verslag. Alle effectieve leden worden op de hoogte gebracht via mail van de beslissingen van de Algemene vergadering. 

Artikel 24: Ontbinding 

Behoudens ontbinding van rechtswege en gerechtelijke ontbinding kan de algemene vergadering slechts tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, samen met alle leden van het bestuursorgaan. De beslissing tot ontbinding moet worden genomen met een bijzondere meerderheid van minstens 4/5 van de aanwezige of tegenwoordige stemmen. 

Wordt dit quorum van 2/3 niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede algemene vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij vzw in vereffening is, overeenkomstig de wet. In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt mede de bevoegdheid alsmede de vereffeningvoorwaarden. De activa zullen worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling. 

Artikel 25: Uitsluiting lid 

De Algemene vergadering kan enkel tot de uitsluiting van een lid besluiten wanneer ten minste 2/3 van de leden op de Algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is hieraan niet voldaan dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

De tweede Algemene vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij 2/3 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Voor alle gevallen die niet zijn geregeld door deze statuten, is het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.

Artikel 26: Boekhouding 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Het bestuursorgaan sluit de rekeningen van het voorbije boekhoudjaar af en bereidt de begroting van het komend jaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekhoudjaar. Er wordt apart gestemd over de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting van bestuurders.

Overgangsbepalingen:

1. Het eerste boekjaar van de VZW loopt uitzonderlijk vanaf datum van oprichting tot en met 31/12/2020.

2. Worden benoemd tot bestuurder:

 • Dierickx Johan, voornoemd

 • Van Gasse Jo, voornoemd

 • Schockaert Antoine, voornoemd

 • Cromphout Mark, voornoemd

 • Claus Karel, voornoemd

 • Van Eetvelde Joachim, voornoemd

Ze aanvaarden bij deze hun mandaat.

3. De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan LeadService Comm.V, ondernemingsnummer 0821.029.477, met als zaakvoerder Deprez Stephanie, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Publicaties in het Belgisch staatsblad, neerleggingen, de KruispuntBank der Ondernemingen, evenals alle formaliteiten met betrekking tot de BTW en fiscale administraties, alsmede alle verplichtingen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit , te verzekeren.

 

Aldus opgesteld op Wichelen te 08/07/2019